ÄNNERUNG VUM MODUS VUN DER FORMATION-CONTINUE

Vum Januar 2022 un, gëtt d'formation continue am non-formale Beräich zu Lëtzebuerg konzeptuell nei opgestallt.

All formatiounen déi am Catalogue vum SNJ sinn, ginn intégral vum Ministère bezuelt, a mussen iwwert eng vun de 6 agences de formation gebucht ginn. (FEDAS, Caritas Jeunes et famille; Inter-action; Croix rouge, Elisabeth asbl, ARCUS)

 

Formatiounen déi net am Catalogue stinn kënnen ugefrot ginn, a wa se da validéiert ginn, gi se och vum Ministère bezuelt.

 

All aner Formatiounen bleiwe méiglech, mussen awer vum Träger bezuelt ginn.

IWWERBLECK

Op den nächste Säite fann der Formatioune fir den:

  1. U3-Beräich,
  2. de Schoulkandberäich,
  3. déi sech un de Beräich 0 - 12 riichten

Doriwwer eraus kënnen natierlech och Formatione "sur mesure" ugefrot ginn, oder Formatiouene fir d'Beräicher :

  1. SEA,
  2. centres d'accueil,
  3. Schoul
  4. ....

EIS FORMATIOUNE SINN ALL VALIDEIERT, ODER KENNE VALIDEIERT GINN!