Kannergerecht Sarl-s

autorisation d'établissement N°10096573/0

 


 Chris Thill

 

Gérant/Formateur

 

Ausbildung:

Educateur gradué

 

Fortbildungen:

Erfahrung:

 • 6 Joer an der Heemaarbecht
 • 12 Joer Leedung vun engem Foyer de jour
 • 10 Joer Leedung an enger Maison Relais a SEA
 • Responsabel vun der Organisatioun vu Mini-Lënster
 • Zënter 2016 Formatiounen an der non-formaler Bildung
 • Zënter 2018 Formatiounen a Crèchen
 • Vun 2019 un: Formatiounen am formale Bildungsberäich

 

 

Jessica Schrauf

 

Fräi Mataarbechterin

 

Ausbildung:

Bachelor en psychologie

Kinésithérapeute

 

Fortbildungen:

 • Yoga-Lehrer-Ausbildung
 • Kinder-Yoga-Übungsleiterin
 • Multiplikatorin der Kinderstube der Demokratie
 • Entwicklungspädagogische Förderung von Kindern                    und Jugendlichen mit sozial-emotionalem                    Förderbedarf (ETEP)

Erfahrung:

 • 1 Joer Kinésithérapeute
 • 2 Joer wëssenschaftlech Mataarbechterin op der UNI.lu
 • 4 Joer Leedung an enger Maison Relais
 • säit 2020 Agente éducative et psych-sociale am Kompetenzzenter fir sozio-emotional Entwécklung (CDSE)
 • sait 2020 Formatiounen an der non-formaler Bildung

  

Oskar Negt:

Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss,

alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.