Kannerrechter!

D’UN-Kannerrechtskonventioun

 

Die UN-Kinderrechtskonvention basiert auf 4 Grundprinzipien:

 

  • die Gleichbehandlung aller Kinder (Artikel 2)
  • das Wohl des Kindes (Artikel 3)
  • die Existenzsicherung: Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung des Kindes (Artikel 6)
  • die Achtung der Meinung des Kindes (Artikel 12)

Die 42 spezifischen Rechte des Kindes können 3 Kategorien zugeordnet werden:

  • Recht auf Versorgung (provision), gemeint sind die Rechte auf Leben, Nahrung, Bildung,                                                                                                      Freizeit und Unterstützung bei einer Behinderung
  • Recht auf Schutz (protection), also den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt, sei es körperlich,                                                                                                 geistig oder sexuell; Schutz vor Kinderarbeit und bei bewaffneten Konflikten
  • Recht auf Beteiligung (Partizipation), d.h. das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit,                                                                                              Partizipation und Religionsfreiheit

Wéi geet dat an der Praxis?

Hei hëlleft d'Konzept vun der Kinderstube der Demokratie.

Am Kader vun eise Formatioune gi folgend Themeberäicher behandelt, an zu engem Ganzen zesummegesat

 


Wéi komme Kanner zu hiere Rechter?

A ville lëtzebuergesche SEA gët et anescht wéi an Däitschland zum Beispiel nach keng Verfaassung fir d'Kanner. All Erwuessene wëll zu Recht wësse wat en däerf maachen a wat en däerf décidéieren, an dat ass och an der lëtzebuergescher Verfaassung an an de Gesetzer gereegelt.

Dat gëlt awer wäitgehend just fir Erwuessener.

 

- Wéi ass et mat de Kanner? Musse mer net an de Crèchen, Maisons Relais an an de Schoulen ufänken, de Kanner hier Rechter ze définéieren.

 

- Musse mer net de Kanner d'Garantie ginn, dass dat wat mer hinnen erlaben oder verbidden verbindlech ass, net ka vun eiser gudder, oder schlechter Laun, net ka vun eisem gudden oder schlechte Wëllen ofhänken?

 

- Musse mer sie net aus deem Despotismus vun den Erwuessene befreien?

 

D'Äntwert ass: Jo, et gët déck Zäit!

A wou fänkt dat un? - An de Käpp vun den Erwuessenen. Déi Erwuesse musse bereed sinn, fir e Stéck vun hierer Muecht, déi sie just dofir iwer Kanner hunn, well se méi grouss a méi staark sinn, a vläit méi Wëssen hunn.

 

All Crëche, all Maison Relais, all Schoul sollt sech d'Méi man fir de Kanner hier Entscheedungsrechter kloer ze définéieren. Dat setzt viraus, dass all Haus sech suergfälteg iwerleet an entscheed, wat Kanner däerfen eleng décidéieren, wat sie mat den Erwuessenen zesummen däerfen décidéieren, a wat sie op kee Fall däerfen décidéieren! Dat geet mat Hëllef vun enger Verfaassung!