Partizipatioun als Deel vu politescher Bildung - Demokratie muss geléiert ginn!

 

Liewen an enger demokratescher Gesellschaft funktionéiert net dowéinst, well mer de Kanner Demokratie « bäibréngen », mais well mer si Demokratie liewe loossen. Konkret heescht dat, dass mer den Alldag vun de Kanner, an eis Relatioun zu de Kanner esou gestalten, dass si Demokratie ausprobéieren an erliewe kënnen. Dat geet nëmmen, wann Erwuessener bereet sinn e Stéck vun hirer Muecht ofzeginn, a fir d’Kanner verlässlech Strukturen ze schafen, déi d’Kanner aus der Willkür vun den Erwuessenen eraushuelen. Kanner däerfen net vum gudde Wëllen, oder vun der gudder, oder schlechter Laun vun den Erwuessenen ofhängeg sinn. (Och e "gudden Despot" ass en Despot)

 

Kanner hu Rechter, vun Ufank un!

Mer kënnen dat nëmmen erreechen, wann all Institutioun, all Haus/Schoul oder all Grupp, Strukture schaaft, an deenen d’Kanner kënne mat entscheeden. Wat si kënnen entscheede muss an engem kloere Regelwierk (Verfaassung) opstallt ginn, wou dra festgehale gëtt, wat Kanner op alle Fall däerfen entscheeden, wat si op kee Fall däerfen entscheeden, a wou Kanner däerfe mat- entscheeden.

 

Fir dass Kanner léiere kënnen Entscheedungen ze treffen a mat Rechter ëmzegoen, si si op d’Ënnerstëtzung vun den Erwuessenen ugewisen. Déi Erwuesse mussen hinnen net nëmme Rechter zougestoen, mais si och aktiv dran ënnerstëtzen déi Rechter anzefuerderen, a sech ze beschwéieren, wa Kanner, oder Erwuessener déi Rechter verletzt hunn. Dofir mussen transparent Verfahren entwéckelt ginn, déi d’Kanner verstinn, an déi si motivéieren sech ze wieren a sech ze engagéieren.

 

Wa mer gären hätten, dass Kanner Entscheedunge fir sech oder anerer responsabel treffe kënnen, musse mer si neutral a gewëssenhaft driwwer informéieren wat sie entscheeden, wéi eng Alternativen et gëtt, a wat méiglech Konsequenze sinn.

 

Mer musse Kanner eescht huelen, hinne Vertrauen schenken, hinne weisen, dass sie eis wichteg sinn. Nëmme Kanner déi erliewen, dass sie wichteg sinn, kënnen och anerer als wichteg ugesinn, a sech an der Gesellschaft fir anerer engagéieren. Mer kënnen dat doduerch erreechen, dass mer d’Kanner an hierer Entwécklung begleeden aplaz hinnen ze soen wat sie solle maachen. Mer musse léiere Kanner nozelauschteren, ze verstoe wat si eis wëlle soen, an esou mat hinne schwätzen, dass si eis kënne verstoen.

 

Wa mer et hikréien, dass Kanner bei allem wat si betrëfft däerfen entscheeden, oder mat entscheeden, kréie mer Kanner fir immens vill Themen interesséiert, a reegen enorm vill Léierprozesser an de Beräicher Allgemengbildung, spezifesch a gesellschaftspolitesch Bildung un.

Partizipation als Teil politischer Bildung muss gelernt werden!

Leben in einer demokratischen Gesellschaft funktioniert nicht deshalb, weil wir Kindern Demokratie gelehrt haben, sondern weil wir sie Demokratie leben lassen. Konkret heisst das, dass wir den Alltag der Kinder und unsere Beziehung zu den Kindern so gestalten müssen, dass sie Demokratie ausprobieren und erleben können. Das ist nur dann möglich, wenn Erwachsene bereit sind einen Teil ihrer Macht abzugeben und für die Kinder verlässliche Strukturen schaffen die sie aus der Willkür der Erwachsenen befreien. Kinder dürfen nicht vom guten Willen, oder von der guten, oder schlechten Laune der Erwachsenen abhängig sein. (Auch ein "guter Despot" ist en Despot)

 

Wir können das nur dann erreichen wenn jede Institution, jede Schule bereit ist, Strukturen zu schaffen, in denen die Kinder mitentscheiden dürfen. Was die Kinder entscheiden, mitentscheiden, oder auf keinen Fall entscheiden dürfen, muss jedes Haus für sich in einer eigenen Verfassung festlegen.

 

Damit die Kinder lernen können Entscheidungen zu treffen und mit Rechten umzugehen, sind sie auf die Unterstützung der Erwachsenen angewiesen. Es reicht nicht, dass die Erwachsenen den Kindern Rechte zugestehen, sie müssen  sie aktiv darin unterstützen ihre Rechte einzufordern und sich zu beschweren, falls andere Kinder, oder Erwachsene diese Rechte verletzen. Deshalb müssen transparente Verfahren entwickelt werden, die die Kinder verstehen und die sie motivieren sich zu wehren und sich gesellschaftlich zu engagieren.

 

Wenn wir wollen, dass Kinder Entscheidungen für sich selbst, oder für andere verantwortlich treffen können, müssen wir sie neutral und gewissenhaft darüber informieren (über) was sie entscheiden, welche Alternativen es gibt und was mögliche Konsequenzen sind.

 

Wir müssen Kinder ernst nehmen, ihnen Vertrauen entgegen bringen und ihnen zeigen, dass sie uns wichtig sind.  Nur Kinder die erleben, dass sie wichtig sind, können andere als wichtig erkennen und sich in der Gesellschaft zum Wohl aller einbringen. Das können wir dadurch erreichen, dass wir die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, anstatt ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Wir müssen lernen den Kindern zuzuhören, zu verstehen, was sie uns sagen wollen und so mit ihnen sprechen, dass sie uns verstehen können.

 

Wenn es uns gelingt, dass Kinder, bei allem was sie betrifft, entscheiden, oder mitentscheiden dürfen, können wir das Interesse der Kinder für sehr viele Themen wecken und so sehr viele Lernprozesse in den Bereichen Allgemeinbildung, spezifische Bildung und gesellschaftspolitische Bildung anstossen.