Talk op "Teams"

Talk op « Teams»

zum Thema Demokratiebildung am Kanner- a Jugendberäich.

 

Themeberäicher déi kënnen diskutéiert ginn:

 

- Partizipatioun: am SEA, an der Schoul, an der Crèche, am Jugendberäich....... Wéi geet dat, wou si Schwieregkeeten?

 

- Wéi kann ech Kanner matentscheede loossen, ouni dass et Chaos gëtt?

 

- Den oppene System, ouni dass déi Erwuessen en Nervenzesummebroch kréien!

 

- Wat ass e Partizipatiounsprojet, a wéi geet dat?

 

- Fallbespriechungen (anonym)

 

- Alldagsaustausch.

 

- Theme vun den Teilnehmer.

 

 

Viraussetzungen:

 

Du muss am educative Beräich (non-formal, oder formal) schaffen!

Du hues de Besoin fir dech mat (professionelle) Kollegen auszetauschen.

Du hues Zougang zu "Teams".

 

Wéini?

 

Zu verschiddenen Zäiten, gëtt ëmmer op facebook an der 

 

Gruppe für Erzieher und Sozialpädagogen in Luxemburg

  

ugekënnegt.

 

Oder schreiw mer eng PN, oder eng Mail chris.thill@kannergerecht.com

 

Gréisst vum Grupp: Maximum 6 Teilnehmer

 

1. Réunioun: freides den 29.01 um 9.00, oder alternativ um 17.00

 


Fall-supervisioun a Berodung

Kannergerecht bidd fir Maisons Relais vun elo un och Fallsupervisioun a Berodung un.

 

Fallsupervisioun:

 

  • Dir hut als Equip  Situatioune mat Kanner, wou der iech frot, firwat dat esou gelaf ass wéi et gelaf ass, a wéi en Input der kënnt ginn fir weider ze kommen.
  • Dir hut schon Erfahrung mat Demokratiebildung am SEA, a wëllt e Bléck vu baussen, deen iech an ärer Entwécklung hëlleft.
  • ...

 

Berodung :

  • Dir hut schwiereg Situatioune mat eenzelne Kanner oder Gruppen, a wëllt Berodung fir aner Weeër ze fannen an auszeprobéieren.
  • Dir wëllt e Projet mat Kanner duerchzéien, hänkt awer an der Planung oder an der Duerchféierung.
  • ...

 

Fir ween:

  • All Maison Relais, oder Crèche mat Kanner zwëschen 2 an 12 Joer.
  • Dat ka fir kleng Teams sinn, oder fir ganz Häiser

Wéi:

  • Bis zu 12 Leit kann dat online iwwer "Zoom" goen
  • Bei méi groussen Equippen an ärer Maison Relais