Inhalter vun der Formatioun: Staark Kanner brauche staark Erwuessener

 

Fir dass d'Kanner staark Erwuessener hunn, mussen déi Erwuesse sech domat auserneesetzen wéi si en Deel vun hierer Muecht kënnen un d'Kanner ofginn, fir dass déi sech zu responsabelen, eegestännege Mënschen kënnen entwéckelen. An dat awer ouni d'Responsabilitéit déi si hunn, ofzeginn. Dat erfueredert vill Mut vun den Erwuessenen, well si de Kanner musse Vertrauen entgéintbréngen, mat hinnen diskutéieren, hinnen nolauschteren, a sech op Iwwerraschungen aloossen, well d'Kanner vläit aner Décisiounen huelen, wéi déi Erwuessen dat gemaach hätten.
Déi Erwuesse mussen de Kanner awer och hëllefen ze verstoen, sech z'informéieren, sech eng Meenung ze bilden, well nëmmen wann ech weess ëm wat et geet, wann ech d'Alternativen an d'Konsequenze kennen, kann ech eng responsabel Entscheedung treffen.

 

Methodik:

 

PP-présentatioun

Klenggruppeaarbecht

Spiller

Plenumsdiskussioun

 

Kompetenzerwerb:

 

Kannerrechter am Zesummenhang mam SEA/Crèche erkennen
Säin eegent Bild vum Kand hannerfroen
"Kommunikatioun" zwësche Kanner an Erwuessene besser verstoen
Verbindung vu Partizipatioun, Bildung, an demokrateschem Zesummeliewe verstoen
Technike kennen, fir d'Kanner kënne matbestëmmen ze loossen.