Inhalter vun der Formatioun: Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen

 

- Wat bedeit Partizipatioun?
- Wat heescht dat fir en Team?
- Wéi ass den Ëmgang zwëschen de Kanner an den Eruessenen am SEA/Crèche

Kommunikatioun:
- Nolauschteren
- D’Konscht vum Froestellen
- Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren
- Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen
- Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler

- Dialogesch Argumentatioun förderen

- Politesch Äusserunge vun de Kanner erkennen

 

D’Methode vun der Fortbildung:
- Informatioun, PP
- Diskussioun
- kleng Gruppenaarbechten
- Ausprobéieren a Form vun Aufgaben a Spiller

 

Kompetenzerwerbung an Ziler:

 

Den Ëmgang mat de Kanner iwwerpréiwen

D'Fähigkeit  Fehler an "d'Falen" an der Kommunikatioun zwëschen Erwuessenen a Kanner ze erkennen an wann néideg ze korrigéieren.