Firwat wier et gutt wa mer Demokratie génge léieren?

Demokratie muss ee léieren, déi aner Gesellschaftsuerdnungen kritt een esou, seet den Oscar Negt. Mais wou léiere mer dann wéi Demokratie geet? Vu klengem un schécke mer Kanner a Strukturen déi net demokratesch funktionéieren, Crèche, SEA, Schoul…

 

Et ass déi gréissten Erausfuerderung deeër mer eis musse stellen, fir d’Kanner (an déi Erwuessen) ze léiere wéi Demokratie funktionéiert? 

Wahrscheinlech ass et awer och déi effektivste préventiv Moossnahm, fir Ausgrenzung, Haass, Rassismus, Antisemitismus, asw. ze verhënneren, oder ofzebauen, an domat eis demokratesch Gesellschaftsuerdnung ze stäerken an ze verbesseren?

 

Sti Léieren an Demokratie an engem Widdersproch zueneen? D’Gehierfuerscher soen dass dat net esou ass, am Géigendeel! Léieren geet am Beschten duerch aktiv Bedeelegung  vun deem dee soll léieren. Deemno ass et eis Aufgab fir eis Bildungsinstitutiounen esou ze strukturéieren, dass Demokratie dra verankert ass. Demokratie muss an eisen Institutioune geliewt ginn, mer kënnen de Kanner se net « bäibréngen ».

 

Demokratie als Gesellschaftsuerdnung, déi op Respekt, Toleranz, an Engagement opbaut ass Viraussetzung dofir, dass den technesche Fortschrëtt, deem mer hannendru rennen fir all Mënsch Virdeeler bréngt, an net d’Ënnerscheeder an eiser Gesellschaft nach weider vergréissert. Eng Steigerung vun der Liewensqualitéit muss bei all Mënsch spierbar sinn, besonnech bei deene méi schwaachen.

 

Muss e Kand fir d’éischt en autoritäre System erfueren ier et ka léieren an engem demokratesche System eens ze ginn, a sech ze entwéckelen? Wann net, firwat maache mer dat dann?

 

 

Mer brauchen demokratesch strukturéiert Schoulen, Services d’Education et d’Accueil, Crèchen…, a mer brauchen eng « demokratesch Didaktik » fir Bildungsprozesser ze förderen.