Mat Mut zur Partizipatioun

Partizipatioun: fir e bessert Zesummeliewen, fir besser Bildungsméiglechkeeten

 

Partizipatioun gët an ëmmer méi Institutiounen zu Lëtzebuerg en Thema. Duerch d’Kannerrechtskonventioun, déi och Lëtzebuerg ënnerschriwwen huet, hunn d’Kanner e Recht op Partizipatioun. Bildung als Selbstbildung geet net ouni Partizipatioun, an Demokratie kann een net ouni Partizipatioun erliewen. Mais just doduerch dass een Demokratie erliewt, kann ee se léieren.

An de SEA, Crèchen, Précocen, oder an der Spillschoul hu mer d’Méiglechkeet, jo d’Verpflichtung fir d’Kanner Demokratie erfueren ze loossen, op eng spilleresch Art a Weis, mat eeschtem Hannergrond, an an engem potegéierte Kader, wou jiddereen däerf Fehler man.

 

Bal jidderee schafft partizipativ, mais d’Virstellunge wat dat bedeit gi wäit ausereen. Erwuessener brauche vill Courage fir en Deel vun hierer Muecht un d’Kanner ofzeginn, ouni d’Responsabilitéit mat ofzeginn, an ouni de Kanner déi Muecht ëmmer nees situatiounsbedéngt ewechzehuelen.

Dat brauch nierwt der Bereedschaft vun den Erwuessenen och vill fachlech Kompetenz, do gët et nach vill Defiziter.

 

« KANNERgeRECHT » kann dobäi hëllefen:

 

 

  • Partizipatiounsméiglechkeeten ze reflektéieren
  • fachlech Kenntnisser ze verbesseren
  • Partizipatiounskonzepter an den Institutiounen ze entwéckelen